V níže uvedené tabulce jsou pro přehlednost uvedeny nejběžnější odpady zařazené do skupin:

  • Stavební a demoliční odpady
  • Odpady z vozidel, oleje a kapaliny a materiály těmito látkami znečištěné
  • Obaly a obalový materiál
  • Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče
  • Elektrická, elektronická a jiná zařízení
  • Odpady z domácností, zahrad, kanceláří a stravoven
  • Chemikálie
  • Druhotné suroviny

Kompletní přehled odpadů s vyznačením povolených odpadů odebíraných ve středisku EKOZÓNA najdete zde.

Stavební a demoliční odpady

Katalogové číslo

D.

K.

Popis

MJ

P.

Beton, cihly, suť

17 01 01

O

Beton - bez příměsí

kg

17 01 01

B

O

Železobeton - kusovitost nad 40x40 cm

kg

17 01 01

X

O

Beton - kusovitost nad 40x40 cm

kg

17 01 01

Z

O

Beton - příměs zeminy do 5%

kg

17 01 02

O

Cihly - bez příměsí

kg

17 01 03

O

Tašky a keramické výrobky - bez příměsí

kg

17 01 03

X

O

Směsná suť s obklady; obklady, kachličky

kg

17 01 07

O

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 - bez příměsi cizích materiálů

kg

17 01 07

X

O

Směsná suť - příměs zeminy, omítkových hmot

Porobeton

kg

17 09 04

X

O

Směsná suť - příměs dřeva, plastů, sádrokartonu…

kg

Zemina a kameny

17 05 03

N

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

kg

1

17 05 04

O

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

kg

17 05 04

X

O

Zemina s ostatní stavební sutí/betonem

kg

Stavební odpady na bázi sádry

17 08 02

O

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 (Sádrokarton)

kg

Asfalt a dehet

17 03 01

N

Asfaltové směsi obsahující dehet

kg

1

17 03 02

O

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

kg

17 03 03

N

Uhelný dehet a výrobky z dehtu

kg

Izolační materiály a materiály obsahující azbest

17 06 01

N

Izolační materiál s obsahem asbestu

kg

17 06 03

N

Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

kg

17 06 04

O

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

kg

17 06 04

A

O

Polystyren

kg

17 06 04

B

O

Asfaltová lepenka, IPA (bez dehtu)

kg

17 06 05

N

Stavební materiály obsahující azbest

kg

Dřevo sklo a plasty

03 01 05

O

Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04

kg

17 02 01

O

Dřevo (konstrukční)

kg

17 02 02

O

Sklo izolační, lepené

kg

17 02 02

C

O

Drátosklo

kg

17 02 02

E

O

Sklo tabulové

kg

17 02 03

O

Plasty (konstrukční, nevhodné k recyklaci)

kg

17 02 04

N

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné

kg

Odpadní barvy, lepidla, rozpouštědla

08 01 11

N

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

kg

08 01 12

O

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11

kg

07 01 04

N

Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

kg

07 03 03

N

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

kg

07 03 04

N

Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

kg

Ostatní

17 09 04

O

Smíšené stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

kg

20 03 07

A

O

Okna

kg

Odpady z vozidel, oleje a kapaliny a materiály těmito látkami znečištěné

Katalogové číslo

D.

K.

Popis

MJ

P.

Oleje a emulze

13 0x xx

N

Chlorované motorové, převodové, mazací oleje, hydraulické, izolační a teplonosné oleje kat.č. 130109, 130204, 130306

kg

13 0x xx

N

Nechlorované motorové, převodové, mazací oleje, hydraulické, izolační a teplonosné oleje kat.č. 130110, 130111, 130112, 130113, 130205,130206,130206,130207, 130208, 130307, 130308, 130309, 130310

kg

DS

13 0x xx

N

Oleje obsahující PCB kat. č. 130101, 130301

kg

13 08 02

N

Jiné emulze (nechlorované)

kg

2

Odpady z odlučovačů oleje a prací vody

12 03 01

N

Prací vody

kg

2

13 05 03

N

Kaly z lapáků nečistot

kg

2

13 05 07

N

Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje

kg

2

13 05 01

N

Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje

kg

2

Paliva, brzdové a nemrznoucí kapaliny

13 07 01

N

Topný olej a motorová nafta

kg

DS

13 07 02

N

Motorový benzín

kg

DS

13 07 03

N

Jiná paliva (včetně směsí)

kg

DS

16 01 13

N

Brzdové kapaliny

kg

16 01 14

N

Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky

kg

Součásti vozidel

16 06 01

N

Olověné akumulátory

kg

DS

16 01 03

O

Pneumatiky

kg

16 01 07

N

Olejové filtry

kg

16 01 21

N

Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14

kg

16 01 22

O

Součástky jinak blíže neurčené

kg

16 01 19

O

Autoplasty vnitřní plasty, ostatní

kg

16 01 19

A

O

Autoplasty nárazníky

kg

16 01 20

O

Autosklo

kg

Znečištěné materiály

15 02 02

N

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

kg

15 02 02

A

N

Absorpční činidla, piliny, vapex aj.

kg

15 02 03

O

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02

kg

Obaly a obalový materiál

Katalogové číslo

D.

K.

Popis

MJ

P.

Obaly bez zbytků nebezpečných látek

15 01 01

O

Papírové a lepenkové obaly (nerecyklovatelné)

kg

15 01 01

O

Papírové a lepenkové obaly (kartony, sběrný papír)

kg

DS

15 01 02

O

Plastové obaly (nerecyklovatelné)

kg

15 01 02

O

Plastové obaly (jedno-druhové: folie, PET…)

kg

DS

15 01 07

O

Skleněné obaly

kg

15 01 06

O

Směsné obaly

kg

Obaly se zbytky nebezpečných látek

15 01 10

A

N

Plastové obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné (včetně 150102N)

kg

15 01 10

B

N

Skleněné obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné (včetně 15 01 01 N)

kg

15 01 10

C

N

Papírový obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné (včetně 15 01 02 N)

kg

15 01 10

D

N

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

kg

15 01 10

N

Kovové obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

kg

Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče

Katalogové číslo

D.

K.

Popis

MJ

P.

Odpady ze zdravotnictví

18 01 01

O/N

Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03)

kg

18 01 03

N

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

kg

18 01 04

O

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci (např. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny)

kg

18 01 06

N

Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

kg

18 01 08

N

Nepoužitelná cytostatika

kg

18 01 09

N

Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08

kg

Odpady z veterinární péče

18 02 01

O

Ostré předměty (kromě kódu 18 02 02)

kg

18 02 02

N

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

kg

18 02 07

N

Nepoužitelná cytostatika

kg

18 02 08

N

Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 07

kg

Elektrická, elektronická a jiná zařízení

Katalogové číslo

D.

K.

Popis

MJ

P.

Elektronická zařízení

Zpětný odběr

-

Elektro zařízení

kg

3

Zpětný odběr

-

Lednice, mrazáky

kg

3

Zpětný odběr

-

TV a monitory

kg

3

Zpětný odběr

-

Zářivky

ks

3

Zpětný odběr

-

Monočlánky

kg

3

Ostatní zařízení a jejich složky

16 02 09

N

Transformátory a kondenzátory obsahující PCB (delor)

kg

16 02 10

N

Jiná vyřazená zařízení obsahující PCB nebo těmito látkami znečištěná neuvedená pod číslem 16 02 09

kg

16 02 13

N

Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12

(olejové kondenzátory bez PCB, zařízení obsahující nebezpečné náplně aj.)

kg

2

16 02 14

O

Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13

(průmyslová elektrická zařízení…)

kg

16 02 15

N

Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení

kg

16 02 16

O

Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15

kg

Odpady z domácností, zahrad, kanceláří a stravoven

Katalogové číslo

D.

K.

Popis

MJ

P.

Odpady z domácností, zahrad a kanceláří

Zpětný odběr

-

Tonery, cartridge

kg

3

20 02 01

O

Biologicky rozložitelný odpad

kg

20 03 01

O

Směsný komunální odpad

kg

20 03 07

O

Objemný odpad (Nábytek, WC, umyvadla…)

kg

Odpady ze stravoven

20 01 08

O

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

kg

20 01 25

O

Jedlý olej a tuk

kg

Chemikálie

Katalogové číslo

D.

K.

Popis

MJ

P.

Chemikálie

16 05 07

N

Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

kg

16 05 08

N

Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

kg

16 05 09

O

Vyřazené chemikálie neuvedené pod čísly 16 05 06, 06 05 07 nebo 16 05 08

kg

2

16 05 06

N

Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

kg

Druhotné suroviny

Katalogové číslo

D.

K.

Popis

MJ

Železné a neželezné kovy

xx xx xx

O

Železo, ocel a železné kovy kat.č. 160117, 170405,

kg

xx xx xx

O

Měď, hliník a ostatní neželezné kovy kat.č. 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 160118

kg

17 04 11

O

Kabely neuvedené pod 17 04 10 (hliníkové, měděné)

kg

Oleje a paliva

xx xx xx

N

Oleje podskupin 13 01, 13 02 a 13 03

kg

xx xx xx

N

Benzín, motorová nafta, topný olej kat.č. 130701, 130702 a 130703

kg

Plast a papír

xx xx xx

O

Papír a lepenka kat.č. 150101, 200101

kg

xx xx xx

O

Recyklovatelný plast, plastové obaly a folie (PET, PE, HDPE..) kat.č. 150102, 170203

kg

Vysvětlivky:

D.: Doplňkový znak pro interní třídění; K.: Kategorie odpadu Nebezpečný/Ostatní, MJ: Měrná jednotka, P.: Poznámka

Poznámky:

1: Cena za MJ se stanoví dle provedené chemické analýzy odpadu

2: Pro přijetí odpadu je vyžadována chemická analýza

3: Cena za likvidaci odpadu v rámci zpětného odběru je stanovena včetně manipulace; v případě likvidace těchto položek v režimu odpadů budou položky zařazeny dle katalogu odpadů

DS: Likvidační cena je závislá na aktuální tržní hodnotě druhotné surovinyKde nás najdete?

ENVISAN-GEM,a.s.
Hůry 149
373 71 Rudolfov, České Budějovice

T: +420 387 423 027
F: +420 387 319 228
M: 724 582 136, 602 150 192
E: