Společnost ENVISAN-GEM a.s. 

Je specializovaná firma se zaměřením na poskytování služeb v oblasti odpadového hospodářství, sanací starých ekologických zátěží, ochrany životního prostředí a speciální aplikované mikrobiologie. Tato česká společnost, založená jako společnost s ručením omezeným v roce 1993, získala za dobu své činnosti v těchto oborech mnoho zkušeností a disponuje širokým odborným i technickým zázemím.

Sběrné středisko odpadů EKOZÓNA - poskytuje komplexní servis v oblasti nakládání s odpady pro podnikající právnické, fyzické osoby a obce jihočeského regionu.

Recyklace stavebních materiálů

Recyklací demoličního materiálu vzniká hodnotná stavební surovina, jejíž kvalita je srovnatelná s původní surovinou, ale cena je výrazně nižší. Recyklační linky využívané společností ENVISAN-GEM jsou mobilní a lze je využít v rámci větších staveb po celém území ČR.
Společnost provádí aplikovaný výzkum v oblasti zpracování odpadů, biotechnologické sanační postupy, mikrobiologie v petrochemii, optimalizace technologických procesů

Expertní činnost

Společnost ENVISAN-GEM je nápomocna jak právnickým tak fyzickým osobám při předcházení či při řešení nastalých ekologických problémů, případně je připravena ke komplexnímu převzetí pravomocí a odpovědnosti za tuto oblast Externí podniková ekologie - Spol. ENVISAN-GEM přebírá za právnickou či fyzickou podnikající osobu odpovědnost za nakládání s odpady, odpadními vodami atd. v rámci podniku. Nahrazuje tak plně funkci podnikového ekologa, vystupuje za podnik při jednáních s orgány činnými v ochraně ŽP a nese v plném rozsahu odpovědnost za výkon svěřených pravomocí.

Odborná školení

V rámci vzdělávání odborné veřejnosti pořádá spol. ENVISAN-GEM odborná školení zaměřená na ekologickou problematiku. Vedle vzdělávání pracovníků odborných profesí působí pracovníci společnosti i v rámci vzdělávání úředníků okresních úřadů, pracovníků ČAV, studentů vyšších odborných profesí apod.Sanace ekologických zátěží - V rámci řešení starých ekologických zátěží, či nově vzniklých havárií, zpracovává společnost ENVISAN-GEM projekt sanace s výběrem nejvhodnější metody sanace při optimalizaci vynaložených finančních prostředků investora.

Sanace

Společnost ENVISAN-GEM užívá pro sanaci horninového prostředí (saturované i nesaturované zóny) své vlastní technologie ENVI-GEM, ENVI-BIOWASCH a ENVI-BIOF v kombinaci s ostatními sanačními postupy (venting, air-sparging, slurping atd.). Z fyzikálně-chemických procesů jsou uplatňovány imobilizační technologie (solidifikace, cementace atd.) a různé formy extrakce kontaminantu z pevného materiálu (využití biologicky odbouratelných tenzidů).

Supervize

Společnost ENVISAN-GEM je často najímána investorem jako supervizor sanačního zákroku. Aplikované biotechnologie - Společnost Envisan-Gem je majitelem vlastních technologií a netoxických preparátů, které jsou využívány technologicky pro jejich schopnost rozkládat ropné uhlovodíky, fenoly, PAU a další organické sloučeniny na oxid uhličitý a vodu za tvorby bakteriální biomasy; degradovat organické znečištění pevných materiálů (zemina, stavební suť, kaly s vyšším obsahem sušiny) na speciálních biodegradačních plochách za aerobních podmínek; dekontaminovat organické znečištění podzemní vody a nesaturované zóny; dekontaminovat masivní organické znečištění kalů a silně kontaminovaných vod; vymývat horninového prostředí s biologickým dočištěním uvolněných polutantů roztokem neionogenní povrchově aktivní látky; odbourávat těkavé organické látky (ropné uhlovodíky, benzen, toluen, aceton, fenol, styren, xyleny atd.) z půdního a odpadního vzduchu v biofiltru naplněném zvlášť připraveným materiálem.

Kde nás najdete?

ENVISAN-GEM,a.s.
Hůry 149
373 71 Rudolfov, České Budějovice

T: +420 387 423 027
F: +420 387 319 228
M: 724 582 136, 602 150 192
E: